منشور تعارض منافع

به منظور تضمین و ارتقای سالمت در عملکرد سکوی تامین مالی جمعی زچ و پرهیز از هرگونه شائبه و یا ظرفیت بروز هرگونه فرضت های ایجاد تعارض و یا سوء استفاده و ایجاد منافع سوء برای هر یک از طرفین این فعالیت منشور حل و فصل تعارض منافع با مواد ذیل مبنای عمل خواهد بود .

1- تعارض عامل با خود :

1-1 - شناسایی تضاد منافع عامل با خود توسطنهاد مالی طرف قرارداد با عامل صورت می گیرد.

2-1 در مرحله بعد این تضاد منافع از طریق کمیته تضاد منافع که توسط عامل ایجاد شده است، مدیریت می شود .

تبصره 1: کمیته مذکور متشکل از اشخاص مستقل متخصص در زمینه های مالی و حقوقی و در صورت لزوم یک یا چند خبره صنعت و بنا به درخواست عامل و یا نهاد مالی برگزار خواهد شد.

2 -تعارض عامل با متقاضی:

1-2 -امکان ایجاد تضاد منافع میان عامل و متقاضیانی که دارای منافع متفاوت در طرح های همسان هستند نیز وجود دارد. برای رفع این تضاد منافع، بررسی طرح ها جهت ارائه در سکو بر اساس اولویت زمانی و زمان درخواست متقاضی جهت ارائه طرح در سکو صورت می گیرد.

2-2 -در صورت لزوم کمیته تضاد منافع نیز می تواند اقدام به بررسی تضاد منافع میان عامل و متقاضی نماید

3-2 -هیچ طرحی بر اساس هیچ منافعی خارج از چارچوب اولویت زمانی بررسی و ارائه نخواهد گردید.

4-2 -هیچ منافعی در هیچ طرحی وجود ندارد مگر اینکه به منظور اطالع تمام طرفین در پایگاه رسمی زُچ اطالع رسانی شود.

3 -تعارض عامل با تامین کنندگان:

1-3 -اولویت سرمایه گذاری در طرح ها بر اساس زمان واریز وجه سرمایه گذاران تعیین می شود.

2-3 -همچنین عامل به هیچ عنوان پیشنهادی جهت سرمایه گذاری در هیچ یک از طرح ها به سرمایه گذاران ارائه نمی دهد.

تبصره 2: رده بندی پروژه ها از منظر موقعیت سرمایه گذاری صرفا بر اساس فرمول های مشخص و تحت نظارت نهاد مالی انجام می شود

تبصره 3: این رده بندی به معنای پیشنهاد سرمایه گذاری نبوده و صرفا وضعیت نسبی متغیر های اساسی طرح ها نسبت به یکدیگر را نمایش می دهد.

3-3 -در صورت لزوم کمیته تضاد منافع نیز می تواند اقدام به بررسی تضاد منافع میان عامل و سرمایه گذار نماید

آیا سوالی دارید؟

ما به شما کمک خواهیم کرد تا شغل و رشد خود را افزایش دهید.
امروز با ما تماس بگیرید